skladkachorobowa.pl Sk?adka chorobowa

skladkachorobowa.pl
Title: Sk?adka chorobowa
Keywords: sk?adka chorobowa, zus, emerytura, zasi?ek macierzyński
Description: Wszystko o sk?adce chorobowej, przywilejach i obowi?zkach z ni? zwi?zanych.
skladkachorobowa.pl is ranked 24431891 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,027. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. skladkachorobowa.pl has 43% seo score.

skladkachorobowa.pl Information

Website / Domain: skladkachorobowa.pl
Website IP Address: 94.124.9.73
Domain DNS Server: ns1.netmark.pl,ns2.netmark.pl

skladkachorobowa.pl Rank

Alexa Rank: 24431891
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

skladkachorobowa.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,027
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $248
Yearly Revenue: $3,027
Daily Unique Visitors 763
Monthly Unique Visitors: 22,890
Yearly Unique Visitors: 278,495

skladkachorobowa.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 03 Aug 2016 02:27:35 GMT
Server Apache

skladkachorobowa.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sk?adka chorobowa 3 1.69%
zus 6 0.59%
emerytura 0 0.00%
zasi?ek macierzyński 7 4.79%

skladkachorobowa.pl Traffic Sources Chart

skladkachorobowa.pl Similar Website

Domain Site Title

skladkachorobowa.pl Alexa Rank History Chart

skladkachorobowa.pl aleax

skladkachorobowa.pl Html To Plain Text

Sk?adka chorobowa Sk?adka chorobowa eWU? Sk?adka zdrowotna Sk?adka emerytalna Zasi?ki 21/01/2014 Nowa sk?adka zdrowotna na 2014 Wczorajsze obwieszczenie prezesa GUSu spowodowa?o, ?e znamy ju? wysoko?? sk?adki zdrowotnej, jak? b?dziemy p?aci? za miesi?ce 2014 roku. Nowa podstawa wymiaru sk?adki zdrowotnej wynosi 3004,48 z?, co przedk?ada si? na p?atno?? w wysoko?ci 270,40 by admin | Sk?adka emerytalna Read More 9/12/2013 Zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej s? tylko zapowiedziami Resort zapowiada? wielokrotnie zmian? przepisów, umo?liwiaj?cych uzyskanie wysokiego zasi?ku. Aktualnie nadal jest to mo?liwe, a zmiany zapowiadane przez MPiPS s? na razie jedynie projektem nowych przepisów. Nie s? jeszcze obowi?zuj?cym prawem. Aby nowe przepisy by admin | INN Read More 26/11/2013 Korekta wysokich sk?adek jest niemo?liwa! Niecz?sto poruszany temat, ale wa?ny z punktu widzenia osób op?acaj?cych wysokie sk?adki ZUS. Przepisy nie przewiduj? korekty deklaracji z wykazanymi wysokimi sk?adkami ZUS w celu uzyskania wysokiego zasi?ku. Wynika to z nieco dziwnego brzmienia by admin | Sk?adka emerytalna Read More 25/11/2013 Kiedy nie warto p?aci? wysokiej sk?adki ZUS? P?acenie wysokiej sk?adki spo?ecznej jest niekiedy nieop?acalne. Chocia? generalnie podwy?szamy sobie sk?adk? spo?eczn? w celu uzyskania wy?szego ?wiadczenia w razie choroby czy macierzyństwa, konstrukcja przepisów – w szczególno?ci przepisów okre?laj?cych na podstawie których sk?adek by admin | Sk?adka emerytalna Read More 25/09/2013 Ile trzeba zap?aci?, by otrzyma? maksymalny zasi?ek macierzyński – aktualizacja wrzesień – listopad 2013 Jak poprzednio pisa?am, cz?sto zadawane pytanie w komentarzach. Ta warto?? zmienia si? raz na 3 miesi?ce, które nam znów up?yn??y. Maksymalna podstawa to 250 % przeci?tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Za okres czerwiec, by admin | Sk?adka emerytalna Read More 1 2 3 4 Przeczytaj o… Jak uzyska? wysoki zasi?ek macierzyński Ile musz? zap?aci? by uzyska? wysoki zasi?ek macierzyński Kiedy zaczyna si? macierzyński? Planowanych zmianach w zasi?kach macierzyńskich i rodzicielskich w 2013 roku ZUS przedsi?biorców w 2013 Popular Posts Recent Posts Jak otrzyma? wysoki zasi?ek macierzyński w 2013 roku? 29/01/2013 Kiedy nie warto p?aci? wysokiej sk?adki ZUS? 25/11/2013 Ile musz? zap?aci?, by uzyska? wysoki zasi?ek macierzyński? 12/08/2013 Planowane zmiany w urlopach i zasi?kach macierzyńskich dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? od 1 wrze?nia 2013 13/05/2013 Ile trzeba zap?aci?, by otrzyma? maksymalny zasi?ek macierzyński – aktualizacja wrzesień – listopad 2013 25/09/2013 Nowa sk?adka zdrowotna na 2014 21/01/2014 Zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej s? tylko zapowiedziami 9/12/2013 Korekta wysokich sk?adek jest niemo?liwa! 26/11/2013 Kiedy nie warto p?aci? wysokiej sk?adki ZUS? 25/11/2013 Ile trzeba zap?aci?, by otrzyma? maksymalny zasi?ek macierzyński – aktualizacja wrzesień – listopad 2013 25/09/2013 Stay Connected with us Sk?adka chorobowa Copyright ? 2016. Theme by MyThemeShop. Back to Top ↑

skladkachorobowa.pl Whois

Domain Name: SKLADKACHOROBOWA.PL